تراکتور سازی شرق _ طوس فدک سمپاش توربین زراعی شرکت طوس فدک گروه کارخانجات طوس فدک
گواهینامه ها و افتخارات