سال نو مبارک سمپاش توربین زراعی شرکت طوس فدک گروه کارخانجات طوس فدک
گواهینامه ها و افتخارات