Loading Page...

Toos Fadak Logo

+98 51 - 32464646
مخـــازن سپتیک

o      سپتیک تانک (Septic Tank) یکی از ساده ترین و ارزان ترین روشهای طبیعی تصفیه فاضلاب می باشد که تصفیه مکانیکی (ته نشینی فاضلاب سنگین) و تصفیه زیستی (تجزیه فاضلاب به کمک باکتری های بی هوازی) را به صورت همزمان انجام می دهد.

o      از سپتیک تانک ها بیشتر در جاهایی که لوله‌کشی فاضلاب وجود ندارد و یا برای اجتماعات کم و واحدهای صنعتی و مسکونی منفرد استفاده می‌شود. عملکرد سپتیک تانک موجب کاهش آلودگی سفره های زیر زمینی و خاک می شود و آب بازیافت شده از آن به مصارف کشاورزی می رسد.

o      مخزن سپتیک به صورت دوره ای باید تخلیه گردد.