Loading Page...

Toos Fadak Logo

+98 51 - 32464646
مخـــازن سمپاش های کشاورزی

o      مخازن مخصوص انواع سمپاش های کشاورزی پشت تراکتوری سوار شونده و کششی مجهز به مخازن جداگانه شست و شوی دست و شست و شوی سیستم

o      مخازن مخصوص انواع سمپاش های چرخ دار

o      مقاوم به خوردگی در برابر انواع سموم، محلول های شیمیایی و کودهای مایع

o      سبک و بادوام

o      تنوع در رنگ

o      لیتراژ بندی دقیق

 

مشخصات فنی