فیلم ها

  • 1162
  • 1393 مرتبه

عملکرد سمپاش توربولاینر زراعی

06/21/1400

سمپاش توربولاینر زراعی طوس فدک به منظور پاشش مایعات و سموم شیمیایی به صورت مکانیزه در مزارع وسیع کشاورزی استفاده میشود.
 سمپاش زراعی توربو باعث کاهش هزینه ها ، صرفه جویی در مصرف سم و وقت میگردد.
عرض کاری سمپاش توربو زراعی طوس فدک بین 35 تا 50 متر میباشد.

فایل های پیوست

عملکرد سمپاش زراعی بوم دار